Burgerbelangen Kerkrade beschikt over een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) beschikking.

Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI’s de volgende gegevens op haar eigen website zetten

Naam van de instelling:

Burgerbelangen Kerkrade

RSIN/fiscaal nummer:

816461478

Contactgegevens:

Lichtenbergstraat 25, 6464 AP Kerkrade

email: info@burgerbelangen-kerkrade.nl

KvK-nummer:

40188098

Bankrekeningnummer:

bankrekeningnummer: NL35 RABO 0171 7044 60

Dagelijksbestuur:

voorzitter: Lucie van de Meerakker, Wijngracht 8, 6461 AL Kerkrade

penningmeester: Jos Hanssen, Teutelebroekstraat 6, 6463 XV Kerkrade

secretaris: Roger Moonen, Lichtenbergstraat 25, 6464 AP Kerkrade

Doelstelling: 

Burgerbelangen Kerkrade heeft de doelstelling als politiek onafhankelijke groepering actief opkomen voor het algemeen belang en welzijn van de gemeente Kerkrade en haar inwoners en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door deel te nemen aan het bestuur van de gemeente Kerkrade.

Beleidsplan (hoofdlijnen):

Actieve deelname aan de lokale politiek en zitting hebben in de gemeenteraad van Kerkrade om zo mee te kunnen bijdragen aan zorg en welzijn van de inwoners van Kerkrade op allerlei gebied en voor alle geledingen in de bevolking.

Beloningssysteem:

Behalve vergoedingen van gemaakte onkosten worden aan de bestuursleden geen betalingen voor hun werkzaamheden gedaan. Alle bestuursleden zijn als vrijwilliger aan de vereniging verbonden.

Notulen algemene ledenvergadering:

De notulen van de algemene ledenvergadering van 14 december 2017 zijn voorgelegd aan de leden in de algemene ledenvergadering op 29 mei 2018 en zijn goedgekeurd.

Kernpunten van de vergadering waren: opening vergadering, vaststelling presentielijst, notulen vorige vergadering, verslag penningmeester, verslag kascontrolecommissie, vaststelling nieuwe kascommissie, bestuursverkiezing, bespreking coalitieakkoord en rondvraag.

Financieel verslag: 

Activa / Passiva 01-01-2018  t/m 31-12-2018

Phone n.v.t.
Fax: n.v.t.
Lichtenbergstraat 25
6464 AP Kerkrade