Lijst 1 Burgerbelangen Kerkrade Verkiezingsprogramma 2018-2022

“Voor een bloeiend en vitaal Kerkrade!”

 

Speerpunten:

  • Waar nodig opkomen voor de zwaksten en meest kwetsbaren in onze samenleving, met prioriteit voor kinderen binnen ons armoedebeleid!
  • Meer aandacht voor eenzaamheid, toegankelijkheid en woningaanbod voor ouderen!
  • Een interessant woon- en voorzieningenaanbod voor jongeren!
  • Stimuleren van bewegings- en sportactiviteiten, waardoor onze inwoners gezonder en vitaler worden!
  • Blijven investeren in kwalitatieve evenementen die Kerkrade op de kaart zetten en daarnaast ruimte bieden voor burgerinitiatieven!
  • Versterken van de lokale economie met ruimte voor innovatie/creativiteit ter bevordering van de werkgelegenheid!
  • Verder doorontwikkelen van een uitnodigende en aantrekkelijke stad!
  • Het gezamenlijk nastreven van een veilige en schone leefomgeving in alle wijken!
  • Vanwege krimp naar minder woningen (middels sloop en beperkter bouwen), maar wel zorgen voor meer kwaliteit en leefbaarheid in wijken!
  • Het behoud van een zelfstandig Kerkrade, waar inwoners trots op zijn en dit samen met ons uitdragen!

 

Het verkiezingsprogramma van Burgerbelangen Kerkrade had in 2014 de titel “Laat Kerkrade weer opbloeien!” Met gepaste trots mogen wij constateren dat in deze bestuursperiode, met Burgerbelangen als grootste partij (8 zetels) in de raad en met drie wethouders in het college van B&W, Kerkrade daadwerkelijk is opgebloeid. Het stemt tot tevredenheid dat wij de belangrijkste speerpunten uit ons verkiezingsprogramma 2014-2018 hebben gerealiseerd.
Wij staan klaar om ook voor de bestuursperiode 2018 – 2022 weer verantwoordelijkheid te dragen voor het bestuur van onze stad. Burgerbelangen heeft aangetoond deze verantwoordelijke opdracht aan te kunnen. Als lokale partij zijn wij niet gebonden aan landelijke partijlijnen, ideologieën en/of standpunten. Burgerbelangen acteert op basis van signalen uit de gemeenschap. Wij zitten als lokale partij geworteld in de haarvaten van de Kerkraadse samenleving en putten hieruit de motivatie en gedrevenheid om ons maximaal te blijven inzetten voor onze stad en onze burgers.


Economie & Werkgelegenheid

Een goed ondernemersklimaat in onze gemeente en regio moet worden gestimuleerd, hetgeen van belang is voor de werkgelegenheid, waarbij ook de ondernemers in de stadsdelen/wijken onze aandacht verdienen. De gemeente blijft investeren in de wijken en het stadscentrum. De gemeente werkt nauw samen met de ondernemers om de stad met al zijn attracties en bezienswaardigheden optimaal te promoten en vermarkten. Samenwerking “over de grens” zal intensiever worden nagestreefd. Het lidmaatschap van diverse samenwerkingsverbanden gericht op het versterken van de regionale economie zal kritisch beoordeeld worden tegen de achtergrond van inzet financiële middelen versus resultaten. Wat de werkgelegenheid betreft profiteert Kerkrade ook van de economische opleving. De samenwerking op Zuid-Limburgse schaal zal versterkt dienen te worden om maximaal te kunnen inspelen op de positieve economische trends. Burgerbelangen constateert dat het in 2014 ingezette beleid geleid heeft tot het realiseren van majeure projecten die Kerkrade aantrekkelijker hebben gemaakt voor wonen, ondernemen en recreëren. Deze ingeslagen weg zullen wij met vereende krachten blijven volgen, waarbij het verminderen van bureaucratie en administratieve lastendruk onze aandacht blijft houden.


Sociale domein (WMO, participatie & jeugdhulp)

De rijksoverheid heeft de rijkstaken op het gebied van de WMO, Jeugdwet en participatiewet gedecentraliseerd oftewel overgeheveld naar de gemeenten met inbegrip van een aanzienlijke korting op de budgetten. In Kerkrade hebben we het proces van decentralisatie zonder noemenswaardige problemen gerealiseerd, waardoor niemand tussen wal en schip is beland. De krimpende budgetten van de rijksoverheid vormen een acute bedreiging voor de kwaliteit van de uitvoering van WMO, jeugdzorg en participatiewet. De enorme uitdaging is om binnen de beschikbare budgettaire kaders alle taken op dit gebied uit te voeren. Burgerbelangen staat voor goede zorg en ondersteuning met maatwerk zo dicht mogelijk bij de burger en dan bij voorkeur in de eigen wijk.

De voorzieningen voor senioren in onze gemeente zullen kwalitatief en kwantitatief aan de maat moeten zijn, zodat de senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren en participeren in onze gemeenschap.

Met betrekking tot de bijstand zijn de laatste jaren respectabele prestaties geleverd. Burgerbelangen bepleit het continueren van een streng maar rechtvaardige toetsing bij de aanvraag voor bijstand, fraudebestrijding en de uitstroomprogramma’s naar betaald werk.

Burgerbelangen maakt zich zorgen over de subsidiekortingen van de rijksoverheid voor WSW-ers. In toenemende mate zullen wij als gemeente geconfronteerd worden met tekorten van het WSP/WOZL omdat de kortingen van de rijksoverheid niet meer kunnen worden gecompenseerd door efficiency verhoging. Het spreekt voor zich dat werknemers met een beperking bij voorkeur via detachering bij reguliere werkgevers worden tewerkgesteld.

Het minima- en armoedebeleid zal blijvende aandacht en financiële middelen vereisen om de kloof tussen bevolkingsgroepen niet verder te laten groeien. De focus op armoedebestrijding bij kinderen dient voortgezet te worden.

Jeugd en jongeren die hulp nodig hebben in welke mate dan ook, moeten die krijgen. Burgerbelangen zet in op vroege signalering en het voorkomen van misstanden en problemen waar kinderen mee te maken kunnen krijgen. (V)echtscheidingen met mogelijk negatieve gevolgen voor het kind, geweld in afhankelijkheidsrelaties en verwaarlozing willen we binnen ons beleid meer aandacht geven. Ieder kind verdient een “warm nest” waar het kan opgroeien naar een gezonde toekomst. Het werven van goede pleeggezinnen verdient extra aandacht, waarbij de huidige pleegouders dienen als voorbeeld.


Senioren & Ouderen

Er moet voldoende aandacht zijn voor de senioren en ouderen in onze stad. Daarbij denken wij aan zaken als voldoende levensbestendige woningen, maatwerkvoorzieningen en aanpassingen in huis waardoor ouderen langer in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Het ondersteunen van activiteiten in de wijken waar ouderen aan kunnen deelnemen om eenzaamheid te voorkomen. Ook een passend woningaanbod is van belang.


Gehandicapten & Inwoners met een beperking

Voor inwoners met een beperking en gehandicapten moeten we zorgen dat alle publieke gebouwen toegankelijk worden. Er moeten meer openbare toiletten komen die ook voor mensen met een beperking te gebruiken zijn. Dit moet ook zeker gelden voor wijkgebouwen en sportaccommodaties. Het steviger inpassen van de gehandicaptensport binnen de reguliere sportverenigingen dient wat ons betreft gestimuleerd te worden. Sportverenigingen die hiervoor open staan, willen wij daarbij extra steunen. Voorlichting in het onderwijs over het gehandicapt zijn, in lesprogramma’s voor de jeugd, is enorm belangrijk. De initiatieven die hier aandacht aan geven kunnen rekenen op onze steun.


Jeugd & Jongeren

Activiteiten afgestemd op de behoeften en vragen van jeugd en jongeren zouden wat ons betreft nadrukkelijker opgepakt moeten worden. We denken bijvoorbeeld aan het creëren van locaties waar jongeren terecht kunnen om hun “ding ” te doen. Voor elk stadsdeel moet er een voorziening zijn waar jeugd en jongeren terecht kunnen om onder toezicht en begeleiding van zowel jongerenwerkers alsmede vrijwilligers gebruik kunnen maken van een passend aanbod. We denken daarbij met name aan inloopavonden en het gebruik kunnen maken van podia waarbij ze hun talenten kunnen tonen, zoals zang, dans en muziek.


Onderwijs

Goed onderwijs is en blijft een van de belangrijkste prioriteiten in de samenleving. Burgerbelangen wil dat de samenwerking tussen de gemeente en de scholen voor zowel basis- als ook voortgezet onderwijs nog krachtiger wordt. In de afgelopen periode zijn reeds flinke stappen gezet door met regelmaat in gesprek te gaan over wat er van elkaar gevraagd en verwacht kan worden. Beginnend bij de voorschoolse activiteiten ( peuteropvang) en verder middels een warme overgang naar de basisschool. Bovendien moet er wat Burgerbelangen betreft een goede voorbereiding zijn van leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisschool naar de brugklassen van het voortgezet onderwijs. We willen in zijn totaliteit met aandacht de ontwikkeling op vernieuwend onderwijs dat beter aansluit op de arbeidsmarkt volgen.


Cultuur

Onze Kerkraadse cultuur en identiteit zijn voor Burgerbelangen ontzettend belangrijk. Daarom zullen wij ook blijven investeren in evenementen, waarbij kwaliteit boven kwantiteit staat en we daarnaast openstaan voor burgerinitiatieven.


Financiën

De inkomsten en uitgaven van de gemeente moeten in balans zijn. Tegen de achtergrond van sterk fluctuerende/wisselende financiële circulaires van de Rijksoverheid worden geen onomkeerbare besluiten genomen als gevolg van dit uitgangspunt.


Veiligheid & Handhaving

Het onveiligheidsgevoel van burgers kan deels worden weggenomen door als gemeente de klachten van burgers serieus te nemen. Het gezamenlijk nastreven van een veilige en schone leefomgeving in alle wijken is essentieel voor de burgers. Drugsoverlast moet hard worden aangepakt. Burgerbelangen is voorstander van camerabeveiliging. Tevens dient dit gepaard te gaan met een effectief opererend Openbare Orde en Veiligheid (OOV) beleid en uitvoering. De veiligheid van de inwoners, ondernemers en bezoekers is een essentieel onderdeel van de stadsmarketing en promotie. Bij potentiële onveiligheid zal dit effect hebben op de aantrekkingskracht van stad of wijk. Woningsplitsingen dienen met alle mogelijke juridische middelen te worden aangepakt.


Bouwen & Wonen

Herstructureringsprojecten, waarbij gesloopt wordt en kwaliteit in kleinere aantallen toegevoegd wordt, zijn van groot belang voor de aantrekkelijkheid van wonen in Kerkrade. Wij vinden het daarom belangrijk dat gekeken wordt naar gebiedsontwikkelingen, zodat wijken opgewaardeerd worden. Daarnaast blijft in de huursector betaalbaarheid en duurzaamheid van groot belang. Een passend aanbod is wezenlijk, waarbij er ook voldoende aanbod moet zijn voor onze jongeren/starters en we voorkomen dat zij onze stad verlaten. Ook zijn levensloopbestendige woningen voor senioren van belang. IBA Parkstad heeft een aantal Kerkraadse projecten geadopteerd en gekwalificeerd. Deze projecten zullen bijdragen aan de doelstelling van IBA met betrekking tot structuurverandering in onze gemeente en de regio. Burgerbelangen hecht groot belang aan succesvolle uitvoering van deze projecten.


Stadsontwikkeling & Centrum

De demografische ontwikkelingen zijn duidelijk: krimp, ontgroening en vergrijzing. Het aantal huishoudens loopt, door de toename van het aantal alleenstaanden, sterk op. Er is een spanningsveld tussen enerzijds de demografisch krimp in deze regio en anderzijds de stedelijke ontwikkelingsplannen. Groei en krimp vloeien in elkaar over.
In deze bestuursperiode heeft de stad een enorme positieve boost gekregen als gevolg van de realisatie van het centrumplan. Een kwalitatief hoogwaardige opwaardering vanaf het Museumplein, Markt, openbare ruimte, cultuurcluster HUB (theater en bibliotheek), muziekschool, het winkelcentrum, de nieuwbouwappartementen en tenslotte het stadspark. Burgerbelangen staat positief tegenover het Center Court plan indien dit op een financieel verantwoorde wijze kan worden gerealiseerd. Wij zijn van mening dat het duurzaam versterken van de centrumfunctie onder regie en coördinatie van het centrummanagement dient plaats te vinden. Hierbij vormen stadsmarketing, evenementen, de digitale stad, parkeren en bereikbaarheid het fundament.


Openbare Ruimte

Een eerste inhaalslag op het gebied van wegreconstructies en straatrenovaties is gemaakt, maar daarmee zijn we er nog niet. De komende jaren blijft het onderhoud van wegen, straten en pleinen voor ons een aandachtspunt, met name in de wijken. Verder blijft maatwerk van groot belang bij individuele meldingen vanuit onze inwoners. Ook zijn wij voorstander van meer rotondes als vervanging voor verkeerslichten, aangezien dit de doorstroming kan bevorderen en positieve milieueffecten heeft.


Toerisme

De afgelopen jaren is de toeristische visie geactualiseerd en gekozen om vooral in te zetten op Verbinden, Vermarkten en Verblijven. Wij staan hier volledig achter! Zo zouden we graag de “Beleefbus” (verbinden) en de stadsmarketingcampagne “Beleef Kerkrade” (vermarkten) voort willen zetten. Ook vinden wij goede wandel- en fietsroutes van belang voor onze inwoners en toeristen. Daarnaast juichen wij initiatieven toe die leiden tot meer verblijfstoerisme/overnachtingsmogelijkheden (verblijven) binnen onze gemeente. Beleef Kerkrade: gastvrij!


Verkeer & Vervoer

Het stimuleren van fietsgebruik is voor ons een aandachtspunt en daar zullen goede voorzieningen voor getroffen moeten worden, zodat daarmee de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van het centrum en de stadsdeelcentra vergroot wordt. Ook de eerste twee uur gratis parkeren voor auto’s in het centrum komt de gastvrijheid ten goede, waarbij we de bewaakte fietsenstalling graag voortzetten bij voldoende gebruik. We blijven ons verder sterk maken voor het transferium Kerkrade-West en de Avantislijn richting Aken, aangezien dit de grensoverschrijdende kansen en mogelijkheden vergroot.


Bewegen, Sport & Vitaliteit

Inzetten op een gezonde leefstijl voor onze inwoners en in sterke mate op een gezonde jeugd zal een van de speerpunten zijn waar Burgerbelangen ook de komende jaren de aandacht voor zal vragen. We zullen ons sterk maken voor een goed gezondheidsbeleid waarbij we denken aan het stimuleren van bewegings- en sportactiviteiten, aandacht geven aan gezonde voeding om te verwezenlijken dat onze inwoners in alle wijken vitaler worden.
Het faciliteren van onze sportverenigingen en een toegespitst accommodatiebeleid is daarvoor een vereiste. Bewegen in de openbare ruimte moet eveneens in ruime mate mogelijk zijn. Het project `Center Court’ is wat ons betreft een perfect concept om sturing te geven aan en te komen tot een Gezond Kerkrade.


Personeel & Organisatie

De gemeentelijke organisatie dient zich te ontwikkelen tot een zelfsturende organisatie met een minimum aan managementlagen en leidinggevenden. Goed opgeleide werknemers zijn in het algemeen goed in staat om een teamdoelstelling op tijd, binnen budget en kwalitatief goed uit te voeren. Burgerbelangen wenst aandacht voor de administratieve lastendruk voor inwoners en ondernemers. De interne regels en procedures moeten tot een minimum beperkt worden (ondersteunend en niet hinderend!). De organisatie moet “ontschot” zijn en medewerkers dienen integraal te werken. Vertrouwen en een grotere verantwoordelijkheid zijn de dragers voor gemotiveerde en arbeidsproductieve werknemers, waarbij er ruimte is voor een aanwas van enthousiaste jonge werknemers.


Duurzaamheid & Milieu

Duurzaamheid dient als leidraad voor alle beleidsterreinen van de gemeente Kerkrade. Belangrijke taak is om de burger het goed voorbeeld te geven en dus als gemeente “zichtbaar” het onderwerp duurzaamheid en milieu uit te dragen. De gemeente bevordert het milieubesef bij de burgers middels gerichte actie en communicatie. Energiebesparing en duurzame energie toepassingen gaan wat Burgerbelangen betreft hand in hand. Wij blijven duurzame ontwikkelingen stimuleren, zoals het zonnepanelenproject en isolatiemaatregelen bij woningen.


Wijken

De leefbaarheid van de wijken heeft Burgerbelangen hoog in het vaandel staan. De wijken zijn het cement van de Kerkraadse samenleving. Binnen de wijken zijn de gemeenschapshuizen de (ver)bindende factor en dit zorgt voor de zo noodzakelijke cohesie. Burgerbelangen is voorstander van het weer onder regie brengen van de gemeenschapshuizen bij de gemeente. De voorzieningen in de wijken moeten recht doen aan de behoeften en de kwantitatieve en kwalitatieve vraag. Burgerbelangen wil de wijkvoorzieningen handhaven binnen de randvoorwaarden van financiële en planologische kaders.


Verenigingsleven

Kerkrade heeft een rijk en gevarieerd verenigingsleven dat kenmerkend is voor onze cultuur. De terugloop van het ledenaantal is een probleem dat veel verenigingen treft. Burgerbelangen blijft de Kerkraadse verenigingen een warm hart toe dragen en waar mogelijk steunen. Belangrijk is daarbij dat onze jeugd zo vroeg mogelijk enthousiast gemaakt wordt voor deelname aan ons verenigingsleven, waarbij ruimte is voor alle leeftijdscategorieën. Initiatief tot samenwerking en fusies ligt bij verenigingen zelf en dient niet opgelegd te worden.


Veteranen

Onze (oorlogs)veteranen verdienen alle respect, aangezien zij voor de vrijheid van ons en anderen gestreden hebben. Burgerbelangen wil daarom dat de gemeente Kerkrade jaarlijks een veteranendag organiseert en daarnaast ook zorg blijft dragen voor een structurele ontmoetingsplek voor deze doelgroep, waarbij ook ruimte is voor andere hulpverleners.


Zelfverzekerde & Zelfstandige Gemeente

Een bestuurlijke toets in opdracht van de provincie Limburg heeft aangetoond dat de omvang van de gemeente Kerkrade ruimschoots voldoende is om de dienstverlening aan de burgers in kwantitatieve en kwalitatieve zin te kunnen borgen. Burgerbelangen wil de afstand tussen burger en politiek niet vergroten als gevolg van een grotere bestuurlijke eenheid. Wij zijn tegen herindeling van Kerkrade en vinden dat, indien in de toekomst dit onderwerp aan de orde komt, dit van onderop moet komen en zeker niet van boven opgelegd mag worden. Ambtelijke samenwerking vanuit de inhoud kan ook een prima alternatief zijn en hier wordt nu al bij een aantal onderwerpen op een goede manier samengewerkt.

Xclusive Multimedia Services