Algemene beschouwingen Burgerbelangen

Onderstaande tekst werd op 25 oktober 2017 door Winand Heijltjes, fractievoorzitter, uitgesproken tijdens de algemene beschouwingen 2017 / begrotingsbehandeling 2018:

“Geachte voorzitter, gewaardeerde collega’s, leden van het college, luisteraars op de publieke tribune, kijkers thuis,

Bij deze algemene beschouwingen kan ik grotendeels stilstaan bij hetgeen deze coalitie – met Burgerbelangen als grootste partij – de afgelopen jaren heeft gerealiseerd en dat is onmiskenbaar indrukwekkend. Dat is reden om trots te zijn!
De fractie is verheugd en ingenomen met het feit dat we in onze gemeente ook het afgelopen jaar een solide coalitie hebben gevormd. De samenwerking is goed en gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Het zal u niet verbazen dat wij tevreden terugkijken op de zaken die door dit college zijn gerealiseerd. “De decentralisatie van de rijkstaken naar de gemeente zijn goed uitgevoerd; de gemeentefinanciën zijn op orde; de herstructurering in de wijken loopt voorspoedig; de vele evenementen die in onze stad worden georganiseerd; het centrumplan tot uitvoer gebracht”. Met andere woorden: “Burgerbelangen heeft Kerkrade doen opbloeien”, zoals de verkiezingsslogan in 2014 voorspelde.

Sociaal Domein

Voorzitter, een onderwerp dat ons de afgelopen jaren zeer heeft beziggehouden en waarvan de ontwikkelingen niet stil staan is het Sociaal Domein. Wij kunnen stellen dat de drie decentralisaties zonder noemenswaardige problemen zijn gerealiseerd; niemand is tussen wal en schip beland. Dit heeft wel een enorme inspanning verreist van alle partners inclusief de gemeente. Krimpende budgetten van de rijksoverheid vormen een acute bedreiging voor de kwaliteit van de uitvoering van WMO, Jeugdzorg en Participatiewet. De doorontwikkeling van de WMO blijft constant de aandacht vragen. Onze fractie staat voor goede zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk in de buurt. Geregeld is er de discussie: “Zijn de door de rijksoverheid beschikbaar gestelde financiële middelen voldoende”? Natuurlijk is dat belangrijk. Maar wat onze fractie betreft staat de kwaliteit van de juiste zorg voor onze inwoners voorop. Wij zijn van mening dat de zorg- en welzijnsmarkt moet innoveren om eenzame ouderen beter te ondersteunen, te coachen, te motiveren en te activeren. Het sociaal isolement bij ouderen moeten we terug kunnen dringen.
Met betrekking tot de daling van het aantal bijstandsuitkeringen is het verheugend te zien dat wij als Kerkrade het best presteren van alle Parkstad gemeenten. Hiermee heeft het driesporen beleid – 1. Streng maar rechtvaardig aan de poort , 2. Fraudebestrijding en 3. Uitstroomprogramma’s naar betaald werk – bewezen uiterst effectief te zijn.
Het in elkaar schuiven van het WSP en de detacheringspoot van WOZL nadert zijn voltooiing. Het proces van afstoten van kapitaalintensieve activiteiten heeft WOZL vrijwel afgerond. Zorgen blijven bestaan ten aanzien van het WSW rijkbeleid en dan met name de jaarlijkse subsidiekorting per WSW-er, hetgeen niet langer gecompenseerd kan worden door efficiencyverhoging en kostenreductie. Bij ongewijzigd rijksbeleid betekent dit dat we als gemeenten de toenemende tekorten van WSP/WOZL zullen moeten afdekken. Onze hoop is gevestigd op de nieuw gevormde regering in Den Haag.
Het armoede/minimabeleid van dit college en deze coalitie vanaf 2014 – met de focus op kinderen in armoede en schuldenproblematiek – dient onverminderd voortgezet te worden. Armoede en schulden zijn de initiators van een reeks van maatschappelijke problemen met de daarmee gepaard gaande enorme maatschappelijke kosten.

Jeugd en jeugdhulp

Voorzitter, de jeugd heeft de toekomst, daarom blijven wij ons vol overtuiging inzetten voor kwalitatief goede ondersteuning van onze jeugd. Niet iedere jeugdige in onze gemeente heeft het geluk aan zijn zijde. Het is aan ons als raad om hen door extra aandacht, zorg en ondersteuning een kans te bieden die ze verdienen. Willen wij niet allemaal dat iedereen, ook al heb je niet zo’n vlekkeloze start in je leven, je talenten ontwikkelt en mee kan doen aan onze samenleving? Jongeren met een relatief klein probleem, waar ze zelf geen directe oplossing voor hebben, kunnen door een tip of hulp van een ander tot een oplossing komen, ter voorkoming van grotere zorgen. Social Brokers is een nieuwe manier van preventieve jeugdhulp. Zij voorkomen dat kleine problemen zomaar groter worden. Social Brokers zijn vertrouwde mensen rondom jongeren en dit kan iedereen zijn: de onderwijzer, de buren, de sportcoach, vriendjes, noem maar op.
Wij zijn voor duurzame oplossingen in de beantwoording van zorgvragen. Dat vereist maatwerk. Maar dat bereik je alleen als je als lokale overheid ervoor zorgt dat de mensen die verstand hebben van jeugdzorg en inwoners goed worden gefaciliteerd. Op die manier kunnen zij juiste en passende zorg leveren met niet alleen een goed resultaat op korte termijn. Dat vraagt van ons allemaal de durf om keuzes te maken waarbij we echt moeten zaaien om op een later moment te kunnen oogsten. Dit kan bijvoorbeeld door kwalitatief goede en doelmatige zorgaanbieders te contracteren voor de jeugdhulp, en daarnaast investeren in onderwijs en passend onderwijs. Ieder kind zo dichtbij mogelijk naar school en te zorgen voor juiste aansluiting bij lokale ondersteuningsnetwerken en de arbeidsmarkt. Twee derde van alle Limburgse gemeenten verwacht in 2017 niet uit te komen met het budget dat ze van het Rijk krijgen voor de jeugdzorg. Ook Kerkrade moet veel geld bijpassen. Aan de vooravond van de decentralisaties zijn reserves aangelegd. Die raken echter uitgeput. Wij moeten zelf kritisch kijken naar wat beter en efficiënter kan. Een extra financiële bijdrage van het Rijk zou hierin zeer welkom zijn.

JOGG

Sinds 3 jaar heeft Kerkrade het project ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’ omarmd. Inmiddels wordt deze aanpak op alle scholen voor primair onderwijs uitgevoerd. Ons bereiken signalen dat deze aanpak het bewegingsonderwijs een enorme boost heeft gegeven. Door de ondersteuning van sportconsulenten bij de gymlessen worden ook niet vakleerkrachten sport, meer bekend en geïnspireerd tot het geven van een goede les beweging. Wat Burgerbelangen betreft continueren.

Canta Young

Voorzitter, dat muziekonderwijs, met name vanaf jonge leeftijd, een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van het kind, is wetenschappelijk al lang bewezen. Canta Young staat voor korenzang op de Basisschool. Het meest veelzijdige instrument “de stem” wordt hier gebruikt om kinderen samen plezier te laten hebben en te trainen via wekelijkse, vaak naschoolse repetities, voor optredens op verschillende evenementen. Het jaarlijks eindconcert is het hoogtepunt van Canta Young en wellicht kunnen ze dit jaar het optreden verzorgen in ons nieuw theater. Ook de volwassen korenzang in Kerkrade kan in de toekomst de vruchten plukken van deze groep jonge zangers en zangeressen. Heel goed als wij hierin een bijdrage kunnen leveren.
Buurtalen en grensoverschrijdende stageplekken
Wij zijn blij met de mogelijkheden die aanwezig zijn om leerlingen kennis te laten maken met snuffelstages over de grens. Leerlingen van het VMBO de Holz kunnen in Duitsland bij een bedrijf of instelling terecht om te proeven aan de arbeidsmarkt. Als je daarbij ook nog de taal machtig bent, biedt dit mogelijk kansen voor de toekomst. Het Duits bij het VMBO wordt daardoor heel belangrijk. Mooi dat steeds meer leerlingen het zgn. Goethe Certificaat bemachtigen. We zouden het zeker nog mooier vinden wanneer er een mogelijkheid zou komen om Duits als examenvak te hebben waardoor er een diploma behaald zou kunnen worden. Wat is hier mogelijk?

Financiën

Voorzitter, Burgerbelangen wil haar waardering uitspreken over het in 2017 gevoerde financieel beleid en over de recente prognoses voor de komende jaren. De gemeentebegroting (oftewel de meerjarenraming zoals de heer Rozema deze noemt) is sluitend tot en met 2021 waarbij voldoende ruimte is voor investeringen. Het begrotingsbeleid van dit college heeft ertoe geleid dat niet paniekerig is gereageerd op de sterk fluctuerende “financiële circulaires van de rijksoverheid”. Hierdoor is vermeden dat er onomkeerbare besluiten zijn genomen met voor de burgers ingrijpende gevolgen.

Centrumplan

Voorzitter, het Centrumplan – vanaf Museumplein, het openbaar gebied, de Markt, het cultuurcluster Hub, de nieuwe retail, de mooie appartementen en niet te vergeten: het vernieuwde stadspark, nadert zijn voltooiing in alle pracht en praal. Wie had dit ooit gedacht? Wij voorzitter! Omdat deze coalitie heilig gelooft in de kracht van teamwork bij het realiseren van uitdagende doelstellingen. Bij de uitvoering van een dergelijk complex stedenbouwkundig project worden we ook geconfronteerd met tegenslagen die ertoe leiden dat met planningen moet worden geschoven. Dat is ook bij het centrumplan het geval! De ontwikkelaar geeft aan dat het plan eind 1ste kwartaal 2018 gereed is. Nu de contouren van ons nieuw stadshart zichtbaar zijn, raken steeds meer burgers enthousiast over het resultaat. Het succes van het centrumplan is mede afhankelijk van het flankerend beleid dat gelijktijdig wordt gerealiseerd, zoals parkeerbeleid, terrassenbeleid, evenementen, centrummanagement, stimuleringsregeling stadsmarketing en digitectuur stadscentrum.

Ondernemersklimaat

Dit college heeft een serieuze bijdrage geleverd aan het verbeteren van het ondernemersklimaat in een periode van macro-economische tegenspoed. Het vestigen van ondernemers in het centrum is aangemoedigd via een stimuleringsregeling centrum en recentelijk met de subsidieregeling voor de aanloopstraten Einderstraat en Marktstraat. Verder kan benoemd worden de successen van Streetwise bij de invulling van leegstaande panden in het centrum Retail gebied. De stadmarketing met zijn tal van evenementen hebben ervoor gezorgd dat het centrum van de stad weer leeft. Het gereedkomen van het centrumplan zal in toenemende mate een positieve impuls hebben op het ondernemersklimaat.

Levensbomenbos

Voorzitter, het doet ons deugd dat het college afgelopen jaar aan de slag is gegaan met de door ons vorig jaar ingediende – en unaniem aangenomen – motie om een levensbomenbos te realiseren. We hebben hierover zeer positieve reacties gekregen en kijken dan ook uit naar de plantdag op 25 november aanstaande.
Burgerinitiatieven
We zien steeds meer burgerinitiatieven ontstaan, zoals bijvoorbeeld het “Stadsparkfestival”, “Egelze sjoenkelt” en d’r 11e van d’r 11e op de Markt. Deze worden door de gemeente omarmd en wij vinden dit een goede ontwikkeling.

Minicamping

In het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Kerkrade” zien wij een Minicamping terug. Zoals bij velen bekend is het uitbreiden van verblijftoerisme een langgekoesterde wens van Burgerbelangen en wij staan hier dan ook zeer positief tegenover.

Beleef Kerkrade

Voorzitter, we hebben vernomen dat er nu al meer bezoekers van de Beleefbus gebruik hebben gemaakt en wij horen lovende reacties. We hopen dat de Beleefbus volgend jaar ook weer zal rijden en via deze weg onze toeristische attracties onder de aandacht gebracht worden. De marketingcampagne “Beleef Kerkrade” wordt op steeds meer plekken zichtbaar en we zagen dat er ook een website aangemaakt is: www.beleefkerkrade.nl. Dit is voor zowel inwoners als toeristen een uitstekend visitekaartje van onze gemeente.
Er wordt een nieuw winterevenement gelanceerd onder de noemer IceXperience en wij verwachten hier veel van. Het is goed te vernemen dat er een echte ijsbaan komt en er spectaculaire elementen aan toegevoegd worden in een open karakter.

De app “Buiten Beter”

De app “Buiten Beter” is een extra kanaal voor onze inwoners om meldingen vanuit de openbare ruimte door te geven. Ze is onlangs onder de aandacht gebracht en dit kan voor nog meer maatwerk zorgen. Wij zijn een groot voorstander van deze ontwikkeling.
Veilige wijk en een prettige woon- en leefgemeente
Voorzitter, het “cement” van Kerkrade wordt gevormd door de wijken, de optelsom van sterke lokale gemeenschappen. De afgelopen jaren is er al veel gebeurd o.a. revitalisering Heilust, het MFA, openbare ruimte, wijk- en buurtcentra, sportaccommodaties, speeltuinen etc.. De komende jaren zal er aandacht moeten blijven voor de wijkvoorzieningen die onmisbaar zijn voor bewoners, verenigingen en ondernemers. Een veilige en prettige woon- en leefomgeving voor de burgers in onze gemeente is een essentiële kernwaarde. Het is belangrijk dat iedereen prettig en veilig kan wonen in hun wijk. Dat men kan gaan en staan waar men wilt: rondom zijn woning, in de stad, rond de school, als men winkelt, wandelt of werkt. Wij moeten als gemeente er alles aan doen om dit voor onze burgers te bewerkstelligen. Onze fractie heeft voor de zomer aangegeven dat er onvoldoende gehandhaafd wordt op de Markt. Dit levert gevaarlijke situaties op door auto’s die hier vrij kunnen rijden en de burgemeester heeft toegezegd dit te gaan oplossen. Wij zijn benieuwd naar de stand van zaken en gaan ervan uit dat dit, op welke wijze dan ook, dit jaar nog opgelost wordt. Ook hebben we als fractie aandacht gevraagd voor een nog betere handhaving in de wijken en dan noem ik o.a. de parkeerproblemen bij de scholen en de drugsproblematiek in verschillende buurten. Wij willen veilige wijken.

Duurzaamheid

Rond het thema duurzaamheid zien we dat de gemeente allerlei projecten uitvoert en door middel van de site www. Kerkrade.nl, de social media, d’r Greeny en een “special” in het stads-journaal, worden burgers geïnformeerd over actuele zaken die betrekking hebben op duurzaamheid. Zo is o.a. het zonnepanelenproject Parkstad inmiddels een succes. Initiatieven om meer bewustwording voor natuur en milieu vinden wij een goede zaak. We leven in een snel veranderende wereld met een bevolkingsgroei die grenzen zal stellen aan huidige “zekerheden”. Daarom moeten we anders gebruik maken van onze grondstoffen en leefomgeving. Het nieuwe kabinet laat met zijn duurzaamheidsambities zien dat het serieuze stappen wil zetten om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs na te leven. Zo moet o.a. de CO2-uitstoot in Nederland in 2030 met 49 procent zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990. Alleen dit al wordt een hele klus, maar wij moeten.

SUPERLOCAL het innovatief vastgoedproject in Bleijerheide, waar drie hoogbouwflats op duurzame wijze worden getransformeerd tot 125 nieuwe sociale huurwoningen, aangevuld met 25 vrije sectorwoningen, vordert gestaag. We hebben onlangs vernomen dat de gemeente en haar partners IBA en HeemWonen, voor dit project een Europese subsidie van 5 miljoen euro hebben weten binnen te slepen. Complimenten voor dit prachtige resultaat van samenwerken.

Sloop

In het Erensteinerveld zien wij dat de sloop inmiddels afgerond is en hierdoor komt ruimte voor nieuwe ontwikkelingen binnen deze wijk, waarbij wij graag horen wanneer gestart wordt met de bouw van huurwoningen.

Villa Nieuw Ehrenstein

In de Anstelvallei wordt hard gewerkt aan de renovatie van de villa Nieuw Ehrenstein. Een uitstekende ontwikkeling in een prachtig gebied, waar naast verblijftoerisme ook een stuk horeca voor wandelaars en fietsers gecreëerd wordt. Samen met IBA wordt eensgezind gewerkt aan dit voor Kerkrade belangrijke onderdeel van het IBA project IKGroenHet.

Herindelen

Voorzitter, gemeentelijke herindelingen zijn de laatste tijd weer actueel. Zoals u weet wil Burgerbelangen de afstand tussen burger en politiek niet vergroten en zijn wij – net zoals alle partijen in deze Raad – tegen herindeling van Kerkrade. Ambtelijke samenwerking en dan vanuit de inhoud kan ook een prima oplossing zijn. Wij vinden tevens dat gemeentelijke herindelingen van onderaf moeten komen. Gemeenten én hun inwoners zijn degenen die gezamenlijk moeten besluiten over hun toekomst. Niet Den Haag of de provincie, want zij hebben niet de (democratische) legitimiteit om deze keuze te mogen maken. Alleen in extreme gevallen van bestuurlijke of financiële wanorde horen zij in te grijpen. In Kerkrade is daarvan geen sprake.
Voorzitter, als slot van deze beschouwingen wil ik namens mijn fractie de griffie en de ambtenaren bedanken voor de ondersteuning die wij de afgelopen periode mochten ontvangen.

Dank u.”

Phone+31612351699
Fax: n.v.t.
Lichtenbergstraat 25
6464 AP Kerkrade